Границите на Балканите – география, история, иконография.


Парашкевов, Пламен (2011) Границите на Балканите – география, история, иконография. Сб. от втора международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико Търново, 23-24 октомври 2009. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: ИВИС, 2011, т. II, с. 296-301. ISSN: 1314-4065(Print)


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  10737
 Пламен Парашкевов

1. Мутафова, Кр., Ц. Иванова, С. Дерменджиева. Балканските мостове на познание. Сб. от трета международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико. Търново, 14-15 октомври 2011. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Изд. ИВИС, 2013, т. III. ISSN 1314-4065(Print) - на стр. 27

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/