Черноморският регион като еманация на географската (без) конфликтност.


Парашкевов, Пламен (2011) Черноморският регион като еманация на географската (без) конфликтност. Сб. от научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвремие", Велико Търново, 29–31 октомври 2009 г. Ред. И. Лазаров. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2011, т. IV, с. 650-656. ISBN 978-954-524-776-7


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  10736
 Пламен Парашкевов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/