Централна Азия в геополитическата трансформация на постсъветското пространство.


Парашкевов, Пламен (2012) Централна Азия в геополитическата трансформация на постсъветското пространство. Сб. от научна конференция "България, българите и Европа – мит, история, съвремие". Велико Търново, 27 октомври 2010 г. Ред. Б. Борисов. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2012, т. V, с. 556-561. ISBN 978-954-524-844-3


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  10735
 Пламен Парашкевов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/