„География на кръстопът“ – Черноморският регион между Изтока и Запада.


Парашкевов, Пламен (2013) „География на кръстопът“ – Черноморският регион между Изтока и Запада. Велико Търново: Изд. “Фабер”, 220 с. ISBN 978 – 954 – 400 – 902 – 1


 
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  10733
 Пламен Парашкевов

1. Дерменджиев, Атанас. Социална и културна география. Анали(зи), контекст(и), (с)мисли. В. Търново: Изд. "Ивис", 400 с. ISBN 978-619-205-091-7

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/