Геополитически параметри на турската външна политика.


Парашкевов, Пламен (2017) Геополитически параметри на турската външна политика. Сб. от десета научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвременност". Велико Търново, 6 ноември 2015 г. Ред. Н. Кънев. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, т. Х (CD), с. 253-261. ISBN 978-619-208-104-1


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  10725
 Пламен Парашкевов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/