Географският фактор в балканската история.


Парашкевов, Пламен (2017) Географският фактор в балканската история. Сб. от единадесета научна конференция “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”. Велико Търново, 2 ноември 2016 г. Ред. Н. Кънев. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, т. XI (CD), с. 357-362, ISBN 978-619-208-125-6


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  10724
 Пламен Парашкевов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/