Ролята на Съда на Европейския съюз при формулирането и развитието на принципа на институционалното равновесие


Байчев, Илиян (2017) Ролята на Съда на Европейския съюз при формулирането и развитието на принципа на институционалното равновесие "Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право" - Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция по случай 25 години от създаването на Юридическия факултет при ВТУ и 25 години от приемане на Конституцията на Р България. стр. 271-279 ISBN: 978-619-208-118-8


 В доклада е направен опит да се проследи формулирането и последващото развитие на принципа на институционалното равновесие през призмата на практиката на Съда на Европейските общности (сега Съд на Европейския съюз). Разгледани са някои от знаковите решения на Съда в тази посока.
  Доклад
 Европейки съюз, институционално равновесие, Съд на ЕС – практика


Социални, стопански и правни науки Право
Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  10679
 Илиян Байчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/