Единен приемен изпит за кандидатстуденти, 2007. Ръководство за самоподготовка с примерни тестове. Модул 3, География на България.


Дерменджиева, Стела (2006) Единен приемен изпит за кандидатстуденти, 2007. Ръководство за самоподготовка с примерни тестове. Модул 3, География на България. София: УИ “Стопанство”, 211 с., ISBN: 978 -954-494-777-4.


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  10460
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/