Тестове по география на България: за ученици и кандидат-студенти. Второ допълнено издание.


Дерменджиева, Стела (2006) Тестове по география на България: за ученици и кандидат-студенти. Второ допълнено издание. София: Сиела; 2006, 287 с. ISBN 978-954-649-897-7


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  10458
 Стела Дерменджиева

2. Каракашев, Хр. и др. Единен приемен изпит за кандидатстуденти бакалаври, 2007. Ръководство за самоподготовка с примерни тестове. Специална част. Модул 3. География на България, УНСС, 2007. ISBN: 978 -954-494-777-4.

3. Каракашев, Хр. и др. Помагало за самоподготовка с примерни тестове за единния приемен изпит. Модул 3, География на България-специална част.,С.2007

1. Дреновски, И. и др.Тест по география на България на предварителния кандидатстудентски изпит в ЮЗУ „Неофит Рилски”- Благоевград, -В: География 21, бр.5, 2006, с.18-25. ISSN 0204-6849

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/