География на Европа, Балкански полуостров, България. Тестови варианти.


Дерменджиева, Стела (2005) География на Европа, Балкански полуостров, България. Тестови варианти. София: Сиела, 2005, 239 с., ISBN: 954-649-825-4. COBISS.BG-ID 1044821476


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  10457
 Стела Дерменджиева

1. Станчева, Николинка. Симулациите и игрите в обучението по география и икономика в прогимназиален етап (5-8 клас). –В: Географски хоризонти, УИ, „Епископ Константин Преславски“, Шумен, , с. 96-105, 2014, ISBN 978-954-577-997-8

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/