Христоматия по икономическа география на света.


Дерменджиева, Стела (1992) Христоматия по икономическа география на света. Велико Търново: Слово, 1992, 195 с., ISBN: 954-439-061-8. COBISS.BG-ID 1024174308


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Туризъм
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Social sciences, economic sciences and law Tourism
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  10454
 Стела Дерменджиева

6. Постомпирова, П. Географски анализ на социално-икономическото, геополитическото и културно-образователното развитие на Република Кипър, В. Търново, дисертация, 2016, ВТ-17-4-0001/30.01.2027

5. Йорданов, Л. Словения днес - макроикономически анализ. Сб. от трета международна научна конференция "Географски науки и образование", Шумен, УИ "Еп. К. Преславски", 2012, с. 136-140, 2014. ISBN 978-619201012-6

4. Дончев, Д., Р. Янков, И. Владев, К. Левков. География на производството и световното стопанство., В. Търново, Изд. Абагар, 2004, 272 с.ISBN 954-427-589-4

3. Събева, П. Урок на тема "Географско положение и граници, големина, брегова линия, опознаване и изследване на Африка ( в VI клас). -В: Обучението по география, № 3-4, 2000, с. 25-30. ISSN-0204-6849

2. Кръстев, К., Е. Лозанов, Д. Ив. Дончев, Хр. Н. Каракашев, Ст. П. Карастоянов, С. П. Живкова-Докова, Д. Ив. Терзийска, и др. Геоикономика. С, УИ „Стопанство”, 2002, 274 с. ISBN 954-494-515-6

1. Великов, Й. По паралелите и меридианите на света. -В: Борба, год.II, бр. 144 (177), 8 декември, 1992, с.2.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/