Балканите – география, култура, ценности.


Дерменджиева, Стела (2013) Балканите – география, култура, ценности. Сб. от трета международна научна конференция "Балканите – език, история, култура". Велико. Търново, 14-15 октомври 2011. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: Изд. ИВИС, 2013, с. 475-483. ISSN 1314-4065(Print) ISSN: 2535-1346 (Online) COBISS.BG-ID 1264708836


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  10449
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/