Социокултурни роли на образователната география.


Дерменджиева, Стела (2012) Социокултурни роли на образователната география. Сб. от втора научна конференция с международно участие "Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа" Велико Търново, 25 ноември 2011. Ред. С. Дерменджиева. Велико. Търново: ИВИС, 2012, с. 138-151. ISBN 978-954-2968-13-9 COBISS.BG-ID 126839780


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  10414
 Стела Дерменджиева

2. Radeva, I.The quality of geography education - vision and challeges. Acta Pedagogica Naturalis (APNat), Copyright Center, Konstantin Preslavsky University of Shumen, Vol 1, No 1, p. 176-82, 2018. ISSN 2603-3879.

3. Radeva, I.The quality of geography education - vision and challeges. Acta Pedagogica Naturalis (APNat), Copyright Center, Konstantin Preslavsky University of Shumen, Vol 1, No 1, p. 176-82, 2018. ISSN 2603-3879.

1. Постомпирова, П. Географски анализ на социално-икономическото, геополитическото и културно-образователното развитие на Република Кипър, В. Търново, дисертация, 2016, ВТ-17-4-0001/30.01.2017

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/