Урокът по география.


Дерменджиева, Стела (2012) Урокът по география. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, 280 с., ISBN: 978-954-524-870-2. COBISS.BG-ID 1248827108


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  10407
 Стела Дерменджиева

8. Kristiana Dobreva-Stankova. Lessons for ctivities in geography and economics in the lower secondary school in the context of the new programs of study. p. 40-45. ”K. Preslavsky” University of Shumen. 2019 ISSN 2603-4468

7. Dobreva-Stankova, K. Analysis of the actual legal framework on the training activities in geography and economics education in fifth grade. Acta Pedagogica Naturalis (APNat), Copyright Center, Konstantin Preslavsky University of Shumen, Vol 1, No 1, p. 47-50, 2018. ISSN 2603-3879.

6. Владева, Росица. Съвременни аспекти на системата „Обучение по география“, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2016, 182 с. ISBN 978-619-201-086-7 COBISS.BG-ID 1277292772

4. Драганова, Т. Китай и страните от ЦИЕ в училищното географско образование. - В: Сборник с доклади от Международна научна конференция „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа”. Редактор: Пламен Легкоступ, Лун Тао, Искра Мандова, В. Търново, Издателство Фабер, 2015, с. 49 – 69, ISBN 9786190004066.

5. Драганова, Т. Обучението по „География на страните” в Р България, Р Хърватия, Р Словения, Ф Босна и Херцеговина и БЮР Македония - сравнителни ракурси. – В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, том 3, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, В. Търново, 2015, с. 131 – 146. ISSN 1314-1937.

1. Драганова, Т. Място и анализ на системата от уроци в раздел „География на страните и регионите” – ІХ клас в българското средно образование в различните варианти на учебници – задължителна подготовка. Първа докторантска научна сесия посветена на 30-годишнината от основаването на Педагогическия факултет, - В: Сборник доклади, ВТУ, Педагогически факултет, В. Търново, 2014, с. 85-94, ISBAN 978-954-524-992-1.

2. Драганова, Т. Оценка на тема „Китай” по география и икономика в ІХ клас – задължителна подготовка в българското средно училище. - В: Сборник с доклади от Международна научна конференция „65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР. Редактори: Бора Беливанова, Пламен Легкоступ, Ли Сяокуей, Искра Мандова-Стоянова, В. Търново, Издателство „Фабер”, 2014, с. 246-281, ISBN: 978-619-00-0185-0.

3. Станчева, Николинка. Симулациите и игрите в обучението по география и икономика в прогимназиален етап (5-8 клас). –В: Географски хоризонти, УИ, „Епископ Константин Преславски“, Шумен, , с. 96-105, 2014, ISBN 978-954-577-997-8

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/