Spiridonov, V. Der Friedensvertrag von Neuilly-sur-Saine aus bulgarischer Sicht. – In: Groeller, H., Heppner, H. (Hg.). Die Pariser Vororte-Vertraege im Spiegel der Oeffentlichkeit (= Transkulturelle Forschungen an der Oesterreich-Bibliotheken im Ausland, Bd. 7). List Verlag, Berlin-Wien u.a., 2013, S. 101-114. ISBN 978-3-643-50471-5


Спиридонов, Валентин (2013) Spiridonov, V. Der Friedensvertrag von Neuilly-sur-Saine aus bulgarischer Sicht. – In: Groeller, H., Heppner, H. (Hg.). Die Pariser Vororte-Vertraege im Spiegel der Oeffentlichkeit (= Transkulturelle Forschungen an der Oesterreich-Bibliotheken im Ausland, Bd. 7). List Verlag, Berlin-Wien u.a., 2013, S. 101-114. ISBN 978-3-643-50471-5 List Verlag, Berlin-Wien u.a.


 Обект на изследване са настроенията сред различните социални и професионални слоеве на българското население спрямо Ньойския договор от 27 ноември 1919 г. За изминалите от тогава повече от 90 години българската държава и общество извървяха динамичен и пълен с обрати исторически път: капитализъм, социализъм и демокрация са не само различни обществено-политически държавни устройства, но и различни оценъчни системи, които оказват влияние върху оценката на миналото. Ако прибавим и европейската интеграция на българската държава от последните години, то би трябвало да се очаква промяна на общественото мнение в България относно Ньойския мирен договор. В действителност и 1920 и в 2010 г. оценката на договора е константна – несправедлив, позорен, грабителски диктат. Причините за това се крият не само и не толкова в тежките му клаузи. В своята нова история България участва в 5 войни с локален или световен мащаб, част от тях губи и се задължава с не по-леки териториални клаузи, но никой друг мирен договор не се е запечатал така съдбовно в националната памет и в българската политика, както Ньойския договор от 1919 г.
  Статия
 Ньойски мирен договор, България, Първа световна война, мирни преговори, мирни договори, национална памет, западни покрайнини


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10406
 Валентин Спиридонов

1. Groeller, H., Heppner, H. (Hg.). Die Pariser Vororte-Vertraege im Spiegel der Oeffentlichkeit (= Transkulturelle Forschungen an der Oesterreich-Bibliotheken im Ausland, Bd. 7). List Verlag, Berlin-Wien u.a., 2013, S. VII. ISBN 978-3-643-50471-5

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/