География и образование. Методика на обучението по география І част. )


Дерменджиева, Стела (2010) География и образование. Методика на обучението по география І част. ) Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, 400 с. ISBN: 978-954-524-744-6. COBISS.BG-ID 1235298276


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  10405
 Стела Дерменджиева

29. Radeva, I. The quality of geography education - vision and challenges. Acta Pedagogica Naturalis (APNat), Copyright Center, Konstantin Preslavsky University of Shumen, Vol 1, No 1, p. 76-80, 2018. ISSN 2603-3879.

30. Василева, М. Методика на обучението по география - едно по-широко разбиране за методите на обучение. С., Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, 158 с.ISBN 978-954-07-4355-4 COBISS.BG-ID 128599844

28. Драганова-Христова, Р., Т. Драганова. Експериментът в неформалното обучение – възможност и развитие на творчеството през призмата на геофизиката. Експериментът – основа на образованието по физика. – София, ХЕРОН ПРЕС ООД, 2017, с. 87 – 90, ISBN 978-954-580-367-3.

25. Владева, Росица. Съвременни аспекти на системата „Обучение по география“, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2016, 182 с. ISBN 978-619-201-086-7 COBISS.BG-ID 1277292772

26. Драганова, Т. Съдържателно-структурен анализ на учебник по география в Македония – III година гимназиално образование – избирателен предмет. – В: България, българите и Европа – мит, история и съвремие – т. IX, научна конференция, 31.10.2014 г., Исторически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, с. 246-272, ISBN 978-619-208-066-2.

27. Драганова-Христова, Р., Т. Драганова. Семинар – практикум „Светлината в природата” - модел на неформално образование по физика. – В: Сборник XLIV конференция по въпросите на обучението по физика „Неформално образование по физика и астрономия”, С., ХЕРОН ПРЕС ООД, 2016, с. 266 – 269, ISBN 978-954-580-361-1.

20. Драганова, Т. Китай и страните от ЦИЕ в училищното географско образование. - В: Сборник с доклади от Международна научна конференция „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа”. Редактор: Пламен Легкоступ, Лун Тао, Искра Мандова, В. Търново, Издателство Фабер, 2015, с. 49 – 69, ISBN 9786190004066.

21. Драганова, Т. Обучението по „География на страните” в Р България, Р Хърватия, Р Словения, Ф Босна и Херцеговина и БЮР Македония - сравнителни ракурси. – В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, том 3, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, В. Търново, 2015, с. 131 – 146. ISSN 1314-1937.

22. Драганова, Т. По въпроса за критериите при оценяването на учениците по география в образователната система на Р България и Р Македония. - В: Перспективи, Международен научен журнал, бр. 1 (5). София, Издателство „Пропелер”, 2015, с. 61-80, ISSN 2367-7708. https://issuu.com/vtuphilosophyclub/docs/_______________________1_05_2015/61

23. Драганова, Т., К. Магаш. Оценяването по география в Р България и Р Хърватия. В: - Сборник доклади IV-та Международна конференция „Географски науки и образование”, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2015, с. 335-340, ISBN 978-619-201-105-5.

24. Мая Петрова Василева Опит за конструиране на модел за функциониране и мениджмънт на географското образование, дисертация, СУ, 2015191/10.12.2015

10. Драганова, Т. Географското образование в Румъния до VIII клас. – В: Сборник Трета международна научна конференция „Географски науки и образование”, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2014, с. 281-292, ISBN 978-619-201-012-6.

11. Драганова, Т. За мястото и взаимодействията, структурата и съдържанието по География на страните в ІХ клас на средното училище”. – В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, В. Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, с. 178-188, ISNN: 1314-1937.

12. Драганова, Т. Място и анализ на обучението по „География на страните” в Румъния. – В: Сборник Трета международна научна конференция „Географски науки и образование”, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2014, с. 272-280, ISBN 978-619-201-012-6.

13. Драганова, Т. Място и анализ на системата от уроци в раздел „География на страните и регионите” – ІХ клас в българското средно образование в различните варианти на учебници – задължителна подготовка. Първа докторантска научна сесия посветена на 30-годишнината от основаването на Педагогическия факултет, - В: Сборник доклади, ВТУ, Педагогически факултет, В. Търново, 2014, с. 85-94, ISBAN 978-954-524-992-1.

14. Драганова, Т. Оценка на тема „Китай” по география и икономика в ІХ клас – задължителна подготовка в българското средно училище. - В: Сборник с доклади от Международна научна конференция „65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР. Редактори: Бора Беливанова, Пламен Легкоступ, Ли Сяокуей, Искра Мандова-Стоянова, В. Търново, Издателство „Фабер”, 2014, с. 246-281, ISBN: 978-619-00-0185-0.

15. Драганова, Т. Ретроспективен анализ на обучението по „География на страните” в Балканските страни от 1945 до 1989 г. – първа част. – В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, В. Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, с. 148-159, ISNN: 1314-1937.

16. Драганова, Т. Съдържателно-структурен анализ на учебник по география в Македония – първа година гимназиално образование. – В: Сборник 30 години Катедра „География” във Великотърновския Университет „Св. св. Кирил и Методий”. Доклади. Международна конференция по научно-изследователски проект „Научни пространствени и динамични измерения на културния туризъм през призмата на междукултурния диалог и образованието”. В. Търново, Издателство „ИВИС”, 2014, с. 365-375, ISBN 978-954-2968-96-2.

17. Драганова, Т. Съдържателно-структурен сравнителен анализ на дял „Политико-териториална подялба на света” в учебника по география в Македония и „География на страните” в учебника по география в България. – В: Сборник 30 години Катедра „География” във Великотърновския Университет „Св. св. Кирил и Методий”. Доклади. Международна конференция по научно-изследователски проект „Научни пространствени и динамични измерения на културния туризъм през призмата на междукултурния диалог и образованието”. В. Търново, Издателство „ИВИС”, 2014, с. 376-388, ISBN 978-954-2968-96-2.

18. Драганова, Т., Т. Стойков. Социални аспекти на сигурността в контекста на географското образование при изучаване на „Географски региони в света и страни в тях. - В: Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, с. 219-238, ISSN 2367-7473.

19. Станчева, Николинка. Симулациите и игрите в обучението по география и икономика в прогимназиален етап (5-8 клас). –В: Географски хоризонти, УИ, „Епископ Константин Преславски“, Шумен, , с. 96-105, 2014, ISBN 978-954-577-997-8

5. Гьозова, П., Б. Караиванова-Долчинкова. За общото във физиката и географията – В: Сборник научни трудове от Втора Международна научна конференция "Географски науки и образование" 1-2 ноември 2013 г., УИ „Еп. Константин Преславски“, Шумен, с. 286. ISBN 978-954-577-856-8

6. Димитрова, Б. Умението за формулиране на целите на обучението като израз на професионалната зрялост и компетентност – В: Трети научен семинар на докторанти, посдокторанти и млади учени на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ – 15 ноември 2013, Сборник с доклади, с.433-443, 2013., ISSN 978-619-00-0037-2.

7. Драганова, Т. Модел за правила при изготвяне на презентация за учебното съдържание по географи и икономика в ІХ клас и нейното представяне – В: Сборник научни трудове от Втора Международна научна конференция "Географски науки и образование" 1-2 ноември 2013 г., УИ „Еп. Константин Преславски“, Шумен, с. 313. ISBN 978-954-577-856-8

8. Търгова, Елена. Интерактивните методи на обучение – педагогически и методически аспекти. –В: Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Геолого-географски факултет, книга 2 – география, Том 105, 2013, с. 377-389. ISSN 0324-2579

9. Търгова, Елена. Ролята на интерактивните методи в обучението по география – частнодидактически аспекти.. –В: Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Геолого-географски факултет, книга 2 – география, том 105, 2013, с. 481-488. ISSN 0324-2579

1. Владева, Р. Компетенциите като елемент на учебното съдържание по география – В: Сборник от Трета научна конференция „Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа“, ИВИС, В. Търново, с. 96-105. ISBN 978-954-2968-55-9

2. Димитрова, Б. Проблемът за междукултурния диалог и сътрудничество на Балканите, отразен в учебниците по география и икономика в средното училище – В: Втора научна конференция с международно участие: Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, В. Търново, 2012., с. 122-137, ISBN 978-954-2968-13-9

3. Димитрова, Б. Проблемът за междукултурния диалог и сътрудничество на Балканите, отразен в учебниците по география и икономика в средното училище – В: Сборник от втора научна конференция „Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа“, 2012, В. Търново, Ивис, с. 122-137. ISBN 978-954-2968-13-9

4. Русева, Пенка. Модел за интегрално изучаване на география на Южна Америка в 6 клас с използване на информационно-комуникационни технологии. -В: Сборник научни трудове от национална конференция с международно участие "40 години Шуменски университет 1971-2011", Факултет природни науки, Шумен, УИ "Еп. Константин Преславски, 2012, с. 156-168, ISBN 978-954-577-643-4

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/