Спиридонов, В. Политическият виц в националсоциалистическа Германия като историческо сведетелство. – В: Хуморът: прочити, практики, техники. Ред. Д. Генова и Ст. Станоев. София, АИ „проф. М. Дринов”, 2013, с. 79-108. (допълнен вариант на статия със същото заглавие) ISBN 978-954-322-639-9 COBISS-BG.ID 1260408804


Спиридонов, Валентин (2013) Спиридонов, В. Политическият виц в националсоциалистическа Германия като историческо сведетелство. – В: Хуморът: прочити, практики, техники. Ред. Д. Генова и Ст. Станоев. София, АИ „проф. М. Дринов”, 2013, с. 79-108. (допълнен вариант на статия със същото заглавие) ISBN 978-954-322-639-9 COBISS-BG.ID 1260408804 София


 Допълнен вариант на статия със същото заглавие, отпечатана през 2009 г. Статията разглежда политическия виц в националсоциалистическа Германия като историческо свидетелство на своята епоха. Целта е да се сравни тогавашната оценка на немското общество за случващото се в Третия райх, отразено в тематиката и посланията на вицовете, с натрупаните досега знания за режима, да се ситуира вица в действителността. Авторът взема отношение по спора дали разпространението на политическия виц сред немското население по време на диктатурата на Хитлер е форма на масова съпротива срещу режима.
  Студия
 политически виц, Германия, националсоциализъм, Хитлер, съпротива


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10404
 Валентин Спиридонов

2. Константинова, Д. Хуморът в хуманитаристиката. [Хуморът: прочити, практики, техники. Съставителство и научна редакция Дафина Генова, Станой Станоев. София: Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 2013, 333 с. – Проглас, 2014, кн.2, с. 131-134. ISSN 0861-7902 COBISS-BG.ID 1273955300

1. Баева, В. Хуморът: прочити, практики, техники. Съставителство и научна редакция Дафина Генова, Станой Станоев. София: Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 2013, 336 с. ISBN 978-954-322-639-9. – Български фолклор, 2013, кн. 4, с. 489-490 ISSN 0323-9861 COBISS-BG.ID 1282545124

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/