Спиридонов, В. България между васалитет и независимост: Берлинският договор и усилията на Княжество България за суверенно третиране (1878-1908 г.). - Епохи, 2007, кн. 3-4, с. 5-38. ISSN 1310-2141 COBISS-BG.ID 1233648868


Спиридонов, Валентин (2007) Спиридонов, В. България между васалитет и независимост: Берлинският договор и усилията на Княжество България за суверенно третиране (1878-1908 г.). - Епохи, 2007, кн. 3-4, с. 5-38. ISSN 1310-2141 COBISS-BG.ID 1233648868 В. Търново


 Предоставен е анализ на причините за стремежа на българските правителства към извоюване на държавна независимост до лятото на 1908 г. Разгледани са известни и по-малко популярни събития и факти по темата. Особено внимание е отделено на външнополитическия фактор при разрешаване на Българския въпрос.
  Студия
 Българска независимост, васалитет, Берлински договор, Княжество България, Велики сили, дипломатически отношения, търговски договор


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10393
 Валентин Спиридонов

1. Александров, Е. Великобритания и България 1909-1915 г. (политически отношения). Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. В. Търново, 2015, с.19

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/