Спиридонов, В. Политическият виц в националсоциалистическа Германия като историческо сведетелство. – В: Европа между Средновековието и съвременността. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Радослав Мишев. Изследвания по случай 60 години от рождението му. Ред. В. Спиридонов. Велико Търново: УИ “Св. Св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2009, с. 60-78. ISBN 978-954-534-675-3 COBISS-BG.ID 1230316004


Спиридонов, Валентин (2009) Спиридонов, В. Политическият виц в националсоциалистическа Германия като историческо сведетелство. – В: Европа между Средновековието и съвременността. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Радослав Мишев. Изследвания по случай 60 години от рождението му. Ред. В. Спиридонов. Велико Търново: УИ “Св. Св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 2009, с. 60-78. ISBN 978-954-534-675-3 COBISS-BG.ID 1230316004 В. Търново


 Статията разглежда политическия виц в националсоциалистическа Германия като историческо свидетелство на своята епоха. Целта е да се сравни тогавашната оценка на немското общество за случващото се в Третия райх, отразено в тематиката и посланията на вицовете, с натрупаните досега знания за режима, да се ситуира вица в действителността. Авторът взема отношение по спора дали разпространението на политическия виц сред немското население по време на диктатурата на Хитлер е форма на масова съпротива срещу режима.
  Статия
 политически виц, Германия, националсоциализъм, Хитлер, съпротива


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10383
 Валентин Спиридонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/