Спиридонов, В. България между васалитет и независимост: Опити за обявяване на независимост и отношението на Великите сили към Българския национален въпрос (1878-1908 г.). – Епохи, 2008, кн. 1-2, с. 7-44. ISSN 1310-2141 COBISS-BG.ID 1236898788


Спиридонов, Валентин (2008) Спиридонов, В. България между васалитет и независимост: Опити за обявяване на независимост и отношението на Великите сили към Българския национален въпрос (1878-1908 г.). – Епохи, 2008, кн. 1-2, с. 7-44. ISSN 1310-2141 COBISS-BG.ID 1236898788 В. Търново


 Разгледани са усилията на българските правителства за прокламация на държавен суверенитет от подписването на Берлинския договор до лятото на 1908 г. Разгледани са известни и по-малко популярни събития и факти по темата. Особено внимание е отделено на външнополитическия фактор при разрешаване на Българския въпрос.
  Студия
 Българска независимост, васалитет, Берлински договор, Фердинанд, Александър Батенберг, Бисмарк, Княжество България, Велики сили, дипломатически отношения


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10382
 Валентин Спиридонов

2. Петров, Й. България в балканската политика на Великобритания в началото на XX век (1902-1909 г.). В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, с. 8. ISBN 978-619-208-134-8 COBISS-BG.ID 1285239780

1. Александров, Е. Великобритания и България 1909-1915 г. (политически отношения). Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. В. Търново, 2015, с. 57

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/