Методика на изследователската дейност по регионална география.


Дерменджиева, Стела (2001) Методика на изследователската дейност по регионална география. Велико Търново,: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 328 с. ISBN: 954-524-296-5.


 
  Книга
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  10379
 Стела Дерменджиева

12. Дерменджиев, А. Социална и културна география. Анали(зи), контекст(и), (с)мисли. ИВИС, В. Търново, 400 с. ISBN 978-619-205-091-7

10. Владева, Росица. Съвременни аспекти на системата „Обучение по география“, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2016, 182 с. ISBN 978-619-201-086-7

11. Постомпирова, П. Географски анализ на социално-икономическото, геополитическото и културно-образователното развитие на Република Кипър, В. Търново, дисертация, 2016, ВТ-17-4-001/30.01. 2017

9. Драганова, Т. Китай и страните от ЦИЕ в училищното географско образование. - В: Сборник с доклади от Международна научна конференция „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа”. Редактор: Пламен Легкоступ, Лун Тао, Искра Мандова, В. Търново, Издателство Фабер, 2015, с. 49 – 69, ISBN 9786190004066.

4. Драганова, Т. Място и анализ на системата от уроци в раздел „География на страните и регионите” – ІХ клас в българското средно образование в различните варианти на учебници – задължителна подготовка. Първа докторантска научна сесия посветена на 30-годишнината от основаването на Педагогическия факултет, - В: Сборник доклади, ВТУ, Педагогически факултет, В. Търново, 2014, с. 85-94, ISBAN 978-954-524-992-1.

5. Драганова, Т. Ретроспективен анализ на обучението по „География на страните” в Балканските страни от 1945 до 1989 г. – първа част. – В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, В. Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, с. 148-159, ISNN: 1314-1937.

6. Драганова, Т., Т. Стойков. Социални аспекти на сигурността в контекста на географското образование при изучаване на „Географски региони в света и страни в тях. - В: Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, с. 219-238, ISSN 2367-7473.

7. Драганова, Т., Т. Стойков. Социални аспекти на сигурността в контекста на географското образование при изучаване на „Географски региони в света и страни в тях. - В: Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2014, с. 219-238, ISSN 2367-7473.

8. Пенерлиев, М.Теренни практики по обществена география.Ш., Инкома Шумен, 2014, 100 с. ISBN 978-954-452-027-4

3. Цанкова, Люсила. Възникване и развитие на географията като учебен предмет в средното училище и на дидактиката на географията като наука. –В: Го д и ш н и к на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Геолого-географски факултет книга 2 – география, Том 103, 2012, с. 337-369. ISSN 0324-2579

2. Събева, П. Картографската грамотност като компонент на географската култура на учениците (при изучаване на темата "Релеф" в курса "География на континентите и океаните в 6 клас"). -В:България, българите и Европа - мит, история, съвремие, т. V, В. Търново, 2010, с.475-484. ISBN 978-954-524-776-7 ISSN: 978-619-208-125-6 (Print)

1. Събева, П. Формиране на интелектуални и практически умения чрез използването на контурна карта в обучението по география. -В: Съвременни образователни технологии в основното училище. В. Търново, 2008, с. 372-386. ISBN 978-954-628-9

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/