Спиридонов, В. Националсоциалистическото стопанство между «икономическото чудо» и разрухата. – В: Сборник в чест на доц. д-р Минчо Минчев. Изследвания по случай 60 години от рождението му. Ред. Ст. Дерменджиева. Велико Търново: УИ “Св. Св. Кирил и Методий”, 2006, с. 262-282. ISBN-10: 954-524-498-4; ISBN-13: 978-954-524-498-8 COBISS-BG.ID 1045191844


Спиридонов, Валентин (2006) Спиридонов, В. Националсоциалистическото стопанство между «икономическото чудо» и разрухата. – В: Сборник в чест на доц. д-р Минчо Минчев. Изследвания по случай 60 години от рождението му. Ред. Ст. Дерменджиева. Велико Търново: УИ “Св. Св. Кирил и Методий”, 2006, с. 262-282. ISBN-10: 954-524-498-4; ISBN-13: 978-954-524-498-8 COBISS-BG.ID 1045191844 В. Търново


 Разглеждат се причините за „стопанското чудо” в Германия през първите години от управлението на Адолф Хитлер. Използвани са голям брой източници, в т.ч. и по-малко познати на българския читател, представени и коментирани са различни тези в историографията, публикувани са нови факти и данни по посочената тема.
  Студия
 Националсоциализъм, стопанство, Световна икономическа криза, Хитлер, Гьоринг, Шахт


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10375
 Валентин Спиридонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/