Спиридонов, В. Пасиансът на Балканите. По проблема за политиката на Великите сили и на балканските държави по време на Балканската криза 1908-1909 година. – В: Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука. Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”. Ред. Ст. Дерменджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 151-163. ISBN 954-524-453-4 COBISS-BG.ID 1043815652


Спиридонов, Валентин (2005) Спиридонов, В. Пасиансът на Балканите. По проблема за политиката на Великите сили и на балканските държави по време на Балканската криза 1908-1909 година. – В: Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука. Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”. Ред. Ст. Дерменджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 151-163. ISBN 954-524-453-4 COBISS-BG.ID 1043815652 В. Търново


 В статията е направен опит за систематизиране на потенциалните и на реалните конфликти и съответно коалиции на Балканите по време на Балканската криза 1908-1909 г., онагледен с изработена таблица.
  Статия
 Балканска криза, Босненска криза, независимост, България, Велики сили, Турция, 1908-1909


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10374
 Валентин Спиридонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/