Спиридонов, В. Anno Domini 1914.- В: 80 години от Първата световна война. В.Търново, 2000, с.64-85. ISBN 954-524-235-3 COBISS-BG.ID 1036607922


Спиридонов, Валентин (2000) Спиридонов, В. Anno Domini 1914.- В: 80 години от Първата световна война. В.Търново, 2000, с.64-85. ISBN 954-524-235-3 COBISS-BG.ID 1036607922 В. Търново


 Проследява се международната обстановка в Европа в навечерието на Първата световна война, особено внимание се отделя на общественото мнение. Взема се отношение по въпроса за вината за избухването на войната. Използвани са голям брой източници, в т.ч. и по-малко познати на българския читател, представени и коментирани са различни тези в историографията, публикувани са нови факти и данни по посочената тема.
  Студия
 Първа световна война, Велики сили, Германия, национализъм, милитаризъм, империализъм, социалдарвинизъм, историография, атентат


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10372
 Валентин Спиридонов

1. Минков, Ст. Добруджанският въпрос през Първата световна война: геополитически, политически и военностратегически обзор. УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2013, с. 7 ISBN 978-954-577-830-8 COBISS-BG.ID 1264104164

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/