Спиридонов, В. Различна модернизация? За някои специфични компоненти и проблеми на модернизационния процес в българската армия в края на ХIХ и началото на ХХ век. – В: Голямата промяна. Проблеми и постижения на модернизацията в Европа през ХIХ в. В. Търново: ИК "Витал", 1999, с. 9-37. ISBN 954-8259-47-8 COBISS-BG.ID 1035214308


Спиридонов, Валентин (1999) Спиридонов, В. Различна модернизация? За някои специфични компоненти и проблеми на модернизационния процес в българската армия в края на ХIХ и началото на ХХ век. – В: Голямата промяна. Проблеми и постижения на модернизацията в Европа през ХIХ в. В. Търново: ИК "Витал", 1999, с. 9-37. ISBN 954-8259-47-8 COBISS-BG.ID 1035214308 В. Търново


 Анализират се основните модернизационни теории и се търси приложимостта им върху българското общество, респективно Българската армия. Подчертана е връзката между социален състав на офицерството, национален идеал и модернизационни импулси. Посочени са специфичните компоненти и проблеми на модернизационния процес в българската армия в края на ХIХ и началото на ХХ век.
  Студия
 Армия, модернизация, милитаризъм, национално обединение, Александър Батенберг, Фердинанд, Стамболов


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10367
 Валентин Спиридонов

1. Симеонов, С. Европа и българската перспектива в Ново време. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, c. 98. ISBN 978-954-524-833-7 COBISS-BG.ID 1245520868

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/