Спиридонов, В. Бисмарк и българският династичен въпрос 1879-1886 г. – Епохи, 1996, Кн. 3, с. 65-82. ISSN 1310-2141 COBISS-BG.ID 1137174756


Спиридонов, Валентин (1996) Спиридонов, В. Бисмарк и българският династичен въпрос 1879-1886 г. – Епохи, 1996, Кн. 3, с. 65-82. ISSN 1310-2141 COBISS-BG.ID 1137174756 В. Търново


 Разглежда се политиката на германския канцлер Отто фон Бисмарк спрямо Княжество България. Акцентът пада върху съображенията му да не допусне брак между българския княз и германската принцеса Виктория.
  Статия
 Бисмарк, Александър Батенберг, Германия, Княжество България, Виктория, Вилхелм I


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10363
 Валентин Спиридонов

3. Танкова, В./ Палангурски, М. Между матрицата и дискурса: българската историография за Съединението. – В: Съединението на България от 1885 г. – 130 години по-късно. Сб. Доклади от национална научна конференция, проведена на 25 и 26 юни 2015. Пловдив, 2015, с. 18-33. (= Годишник на РИМ-Пловдив, книга 10, 2015) ISSN 1311-9311 COBISS-BG.ID 1244538084

2. Симеонов, С. Европа и българската перспектива в Ново време. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, с. 100 ISBN 978-954-524-833-7 COBISS-BG.ID 1245520868

1. Симеонов, С. Италия и Българската криза 1885-1888. В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий". 2008. с. 115, 153, 253. ISBN 978-954-524-626-5 COBISS-BG.ID 1228201188

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/