Спиридонов, В. Ориента в германската външна политика от края на ХIХ и началото на ХХ век (1871-1908 г.). - Научни трудове на ВВОВУ “В. Левски”, 1993, Кн. 24, Ч. 1, В.Търново, с. 143-150. ISSN 0861-0312 COBISS-BG.ID 1247779812


Спиридонов, Валентин (1993) Спиридонов, В. Ориента в германската външна политика от края на ХIХ и началото на ХХ век (1871-1908 г.). - Научни трудове на ВВОВУ “В. Левски”, 1993, Кн. 24, Ч. 1, В.Търново, с. 143-150. ISSN 0861-0312 COBISS-BG.ID 1247779812 В. Търново


 Разглеждат се мястото и значението на Балканския полуостров и Мала Азия в германската външна политика в края на XIX и в началото на XX век. Акцентува се на формите, етапите и резултатите на експанзията.
  Статия
 Балкански полуостров, Мала Азия, Ориент, Германия, Бисмарк


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10359
 Валентин Спиридонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/