Спиридонов, В. Германският периодичен печат и подготовката за обявяване независимоста на България.- В: България, Балканите и Европа. Доклади от конференция, посветена на 65-годишнината от рождението на проф. д-р Симеон Дамянов. Ред. Р. Попов. В.Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1992, с. 153-160. COBISS.BG-ID 1026468068


Спиридонов, Валентин (1992) Спиридонов, В. Германският периодичен печат и подготовката за обявяване независимоста на България.- В: България, Балканите и Европа. Доклади от конференция, посветена на 65-годишнината от рождението на проф. д-р Симеон Дамянов. Ред. Р. Попов. В.Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1992, с. 153-160. COBISS.BG-ID 1026468068 В. Търново


 Проследяват се събитията на Балканите през лятото на 1908 г. и отражението им в германския печат. Представени са коментарите на немските наблюдатели и политици във връзка с евентуалното обявяване на независимост от страна на българските управници.
  Статия
 Периодичен печат, независимост, 1908, Германия, Княжество България, Турция, младотурска революция, Фердинанд, Източна железница


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10358
 Валентин Спиридонов

1. Вътева, С./Цончева, С. Юбилейна научна сесия, посветена на 65-годишнината от рождението на проф. д-р Симеон Дамянов. - Исторически преглед, 1992, кн. 4, с. 114. ISSN 0323-9748

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/