Спиридонов, В. България и Германия в Ново и Най-ново време (Исторически паралели). В. Търново: “I & B”, 2015, 289 c. ISBN 978-954-9689-88-4 COBISS-BG.ID 1276928484


Спиридонов, Валентин (2015) Спиридонов, В. България и Германия в Ново и Най-ново време (Исторически паралели). В. Търново: “I & B”, 2015, 289 c. ISBN 978-954-9689-88-4 COBISS-BG.ID 1276928484 В.Търново: “I & B”


 В изданието са включени студии, статии и научни съобщения, посветени на отделни проблеми от новата и най-новата история на България и Германия, в т.ч. и на връзките между двете държави, писани през последни десет години. Част от тях вече са публикувани в различни списания, юбилейни сборници и в печатни издания на национални или международни научни конференции. Подборът на материалите е ориентиран към важни за историята им процеси и събития като държавнообразувателни и национално-обединителни – последователността им е различна за българската и за германската страна, и Първа световна война. Извън споменатия тематичен кръг в сборника е включена статия за посланията на политическия виц в националсоциалистическа Германия – друг съдбоносен за германската история през ХХ век период. Допълнителна гледна точка при оформяне на съдържанието е презумцията, че по един или друг повод, следствие на една или друга причина, в исторически план интересите на двете страни и на двата народа често са се преплитали и са пораждали отношения и връзки, които до някаква степен са предопределили хода на родната им история. Естествено влиянието на Великата сила Германия върху малката държава България през XIX-XX век да е значително по-голямо, отколкото обратното въздействие.
  Книга
 Германия, България, ХIX-XX век, Ново време, Най-ново време, Кладерадач, Берлински договор, Велики сили, независимост, принц Кирил, Фердинанд, Бисмарк, Вилхелм I, Вилхелм II, Хитлер, политически виц, карикатура, Шлезвиг-Холщайнски въпрос, Германско-датска война


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10352
 Валентин Спиридонов

1. Симеон А. Симеонов – Валентин Спиридонов. България и Германия в Ново и Най-ново време (Исторически паралели). – Българистика – Bulgarica, 2015, бр. 31, с. 124-126. ISSN 1311-8544 COBISS-BG.ID 1121388004

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/