Spiridonov, V. Die bulgarische Unabhaengigkeitserklaerung und die deutsche Haltung (1908-1909). V. Tarnovo: „BI-Verlag“,1998, 309 S. ISBN 954-90275-3-8 COBISS-BG.ID 1032869860


Спиридонов, Валентин (1998) Spiridonov, V. Die bulgarische Unabhaengigkeitserklaerung und die deutsche Haltung (1908-1909). V. Tarnovo: „BI-Verlag“,1998, 309 S. ISBN 954-90275-3-8 COBISS-BG.ID 1032869860 V. Tarnovo: „BI-Verlag“


 Монографично изследване на причините за прокламация на независимостта на Княжество България и за последвалите събития в сферата на европейската дипломация по нейното утвърждаване. Въз основа на оригинални архивни документи, съхранявани в български и германски архивохранилища се проследява развоя на международната криза 1908-1909 г., позната в историографията като Босненска или Анексионна криза. Авторът обосновава становището, че проблемите, които трябва да се разрешат на международната сцена през посочените години не се изчерпват с урегулиране на анексията на провинция Босна от Австро-Унгария и с основание я именува Балканската криза 1908-1909 г. Най-голямо внимание е отделено на политиката на Германия по въпроса за признаване на българската независимост. За германския канцлер Бернхарт фон Бюлов независимостта трябва да обслужи признаването на анексията от Великите сили и застава зад Австро-Унгария и България в хода на кризата. Без да излиза на преден план в европейската дипломация Бюлов режисира мирното уреждане на кризата, предлагайки план за парично обезщетение на Османската империя и на акционерите в Компанията за експлоатация на Източните железници срещу съгласието на Великите сили да ревизират Берлинския договор от 1878 г.. Негова е инициативата в началото на 1909 г. Петербург да не се противопоставя на анексията, а Берлин и Виена да предоставят на Русия инициативата по изглаждане на българо-турския спор.
  Монография
 Анексионна криза, Босненска криза, Балканска криза, 1908-1909, Княжество България, Османска империя, Турция, Русия, Германия, Австро-Унгария, Велики сили, Балкани, история, международни отношения, Фердинанд, Малинов, Бюлов, Ерентал, Изволски, независимост, Царство България, Източни железници


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10349
 Валентин Спиридонов

4. Петров, Й. България в балканската политика на Великобритания в началото на XX век (1902-1909 г.). В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, с. 234. ISBN 978-619-208-134-8 COBISS-BG.ID 1285239780

3. Александров, Е. Великобритания и България 1909-1915 г. (политически отношения). Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. В. Търново, 2015, с. 10

2. Петров, Й. Отношението на Великобритания към “източнорумелийската тема” по време на българо-турските преговори за признаване на независимостта. - Епохи, 2007, кн. 1-2, с. 120 ISSN 1310-2141 COBISS-BG.ID 1183088356

1. Мишев, Р. България във външната политика на Австро-Унгария 1898-1912 г. Велико Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2004. с. 239, 241, 249, 273. ISBN 954-524-400-3 COBISS-BG.ID 1043899876

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/