Английски заемки в съвременния португалски език.


Генова, Дафинка (2003) Английски заемки в съвременния португалски език. Сб. от научна конференция "Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език", Велико Търново, 15-17 май 2001. Ред. Б. Борисова, Д. Генова et al. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2003, с. 77-85. ISBN 954-524-377-5


 The paper discusses the morphological and orthographic adaptation of English loanwords – nouns, verbs and adjectives – in modern Portuguese. The analysis is based on a corpus excerpted from a Portuguese weakly on economics. Noun assimilation is reduced to gender assimilation and plurality forms. There are few adjectives in the excerpted corpus and most often they are not morphologically assimilated. Verbs, also few in number, are subjected to assimilation by taking one of the three verb conjugations in Portuguese. The orthographic and prosodic adaptation of English loanwords is also discussed.
  Част от книга / Глава от книга
 English loanwords in Portuguese, grammatical and orthographic adaptation of English loanwords in Portuguese


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  10347
 Дафинка Генова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/