"Помагало за класния ръководител"


Димитрова, Боянка (2006) "Помагало за класния ръководител" изд. "Фабер", Велико Търново ISBN-10:954-775-630-3 ISBN-13:978-954-775-630-4


 статия: Знаем ли как да действаме
  Част от книга / Глава от книга
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  10333
 Боянка Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/