Иванов, Ивелин. Войната в илюстровани готически манускрипти от XIII-XV в. – Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, – 237 с. ISBN 789545246944


Иванов, Ивелин (2009) Иванов, Ивелин. Войната в илюстровани готически манускрипти от XIII-XV в. – Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2009, – 237 с. ISBN 789545246944 Велико Търново


 Монографичното изследване анализира образа на войната и воюването в илюстровани готически ръкописи от британски колекции в Лондон, Кеймбридж и Оксфорд. Авторът класифицира информацията в няколко направления: походи, сражения, въоръжени и др. Изследването прилага интердисциплинарен и сравнителен подход, при който визуалната информация от готическите ръкописи се анализира в сравнение с други писмени и археологически данни.
  Монография
 средни векове, война, илюстровани готически ръкописи
 Издадено
  10322
 Ивелин Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/