Войната в Западна Европа през средните векове (V-XVI в.).


Иванов, Ивелин (2008) Войната в Западна Европа през средните векове (V-XVI в.). Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2008, 206 с. ISBN - 978-954-524-623-4. COBISS.BG-ID - 1228215780


 "Войната е Западна Европа през средните векове (V-ХVI в.)" е плод на дългогодишен интерес и на задълбочени изследвания в областта на идеологията, стратегията, тактиката и въоръжението в средновековна Западна Европа от края на Западната Римска империя до Италианските войни. Книгата представя военната история на фона на политическите събития с най-известните битки, военни кампании и въоръжението в разглеждания период. Авторът предлага изследване, подходящо както за учители, студенти и ученици, които преподават и изучават средновековна история, така и за масовия читател, изкушен от военното дело в тази отминала епоха.
  Учебник / Учебно помагало
 средни векове, война, рицарство, сражения, обсади, въоръжение
 Издадено
  10321
 Ивелин Иванов

1. Димов, Георги. ПОЗНАТИТЕ И НЕПОЗНАТИ ГРАНИЦИ НА „НОВА АНГЛИЯ“ ПРЕЗ СРЕДНИТЕ ВЕКОВЕ. – АНАМНЕЗА, Год. VII, 2012, кн. 3-4, с. 16-63. ISSN 1312-9295 Цитиране на стр. 44.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/