Предаване на гръцкия членуван инфинитив в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. - В: Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, 473–484. ISBN-10 954-524-546-8. ISBN-13 978-954-524-546-6. COBISS.BG-ID 1242745828.


Димитров, Камен (2006) Предаване на гръцкия членуван инфинитив в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. - В: Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, 473–484. ISBN-10 954-524-546-8. ISBN-13 978-954-524-546-6. COBISS.BG-ID 1242745828. Велико Търново


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  10311
 Камен Димитров

3. Петрова В.Д. Язык южнославянского и восточнославянского «плетения словес» (на материале сочинений книжников Тырновской школы и Епифания Премудрого). Чебоксары: Издательство Чувашского университета, 2014. 408 с.

2. Гавазова-Бонева, Н. Българската агиография от ХІV в. и агиологията на исихазма („Житие на св. Петър Атонски“). Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“. В. Търново, 2011 (с. 501–502).

1. Петрова В.Д. Конструкции с местоимениями иже, яже, еже в языке славянской агиографии стиля «Плетение словес» (к вопросу о южнославянском влиянии на синтаксис древнерусской агиографии). - Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9. Филология. Востоковедение. Журналистика, 2009, 2-2, 162–171 (с. 170). ISSN 1813-1921.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/