Прилагателните имена в среднобългарския превод на словата против аномеите от св. Йоан Златоуст. - В: Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis (Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“), vol. 35. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, с. 235–248. Print ISSN 2534-918X,Online ISSN 2534-9236. COBISS.BG-ID 1277647332.


Димитров, Камен (2016) Прилагателните имена в среднобългарския превод на словата против аномеите от св. Йоан Златоуст. - В: Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis (Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“), vol. 35. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, с. 235–248. Print ISSN 2534-918X,Online ISSN 2534-9236. COBISS.BG-ID 1277647332. Велико Търново


 The survey hereby focuses on the peculiarities of the adjectives in a hitherto linguistically unexplored text, namely the Middle Bulgarian translation of Contra Anomoeos („On the Incomprehensible Nature of God“) by John Chrysostom.
  Статия
 прилагателни имена, среднобългарски превод, Дионисий Дивни, Йоан Златоуст, Търновска книжовна школа


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  10301
 Камен Димитров

1. Германова, А. Публикации по старобългарска литература и култура, излезли в България през 2015 г. – Старобългарска литература, 2016, 53–54, 336–378 (с. 349). Print ISSN 0204-868X.

2. Илиева, Т. Г. „За серафимите“ на Йоан Златоуст от книга „Маргарит“ в превод на Дионисий Дивни (Текстологични и езикови проблеми) (Дисертационен труд). В. Търново, 2016, с. 131.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/