УЧИТЕЛЯТ ПРАВИ УЧИЛИЩЕТО - съставител на сборник


Мандева, Марианна (2016) УЧИТЕЛЯТ ПРАВИ УЧИЛИЩЕТО - съставител на сборник УИ "Св. св. Кирил и Методий"


 В отговор на актуалните европейски и национални политики, насочени към повишаване привлекателността на учителската професия сред младите хора, и в съответствие със Стратегията на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” за качествено висше образование, ориентирано към потребностите на пазара на труда, Педагогическият факултет стартира едногодишна кампания „Стани учител!” - ноември, 2015 г./ноември, 2016 г. Очакването е да се привлече вниманието на студентите педагози, както и на обществеността към този значим проблем и да се предприемат конкретни действия за решаването му. Сборникът е създаден в този контекст. Разкриват се разнообразни гледни точки към облика на съвременния учител – фасилитатор, творец и професионален влиятел в сферата на социалните норми и ценности.
  Книга
 учител, училище, бъдещи млади учители
 Издадено
  10299
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/