Националното обединение в политическите текстове на Димо Кьорчев (1909 – 1919).


Симеонов, Симеон (2005) Националното обединение в политическите текстове на Димо Кьорчев (1909 – 1919). Димо Кьорчев. Между литературата и политиката : Изследвания. Архив. Оценки / Ред. колегия Иван Радев, Антония Велкова-Гайдаржиева, Николай Димитров. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2005, с. 109-119. ISBN 954-524-450-Х COBISS.BG-ID 1043847140


 Статията анализира текстове на Димо Кьорчев, посветени на съдбоносни за българската история събития от началото на 20 век - изграждането на Балканския съюз и историята на Балканските войни, с акцент върху ролята на българските политически сили.
  Статия
 Димо Кьорчев, Васил Радославов, И. Гешов, С. Данев, Балкански съюз, Балкански войни 1912-1913 г.


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10291
 Симеон Симеонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/