Италия след Берлинския конгрес: проблеми на външнополитическата идентичност.


Симеонов, Симеон (2011) Италия след Берлинския конгрес: проблеми на външнополитическата идентичност. България, българите и Европа – мит, история, съвремие : Научна конференция. Т. 4. / Отг. ред. Иван Лазаров; Ред. Надежда Христова, Момчил Младенов. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2011, с. 560-570. ISBN 978-954-524-776-7 COBISS.BG-ID 1267155172


 Статията анализира проблемите на италианската външна политика след Берлинския конгрес от 1878 г. Акцентът е поставен върху опитите на Германия да отдалечи кралството от Франция в опит да оптимизира итало-австрийските отношения.
  Статия
 Кралство Италия, Австро-Унгария, Френска република, Ото фон Бисмарк


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10282
 Симеон Симеонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/