Александър I Български – „употребеният” княз.


Симеонов, Симеон (2012) Александър I Български – „употребеният” княз. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. 5. Научна конференция, 27 октомври 2010 г. в чест на 70-годишнината на доц. д-р Владимир Попов – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012, с. 358-383. ISBN 978-954-524-844-3 COBISS.BG-ID 1267158500


 Статията разкрива политиката на Великите сили в Европа към младата българска държава след 1879 г. и, в частност, към княз Александър Батемберг. Налага се убеждението за "употребата" на българският владетел с оглед на интересите, касаещи балканската политика на заинтересованите държави.
  Студия
 Александър Батенберг, Ото фон Бисмарк, българско княжество, либерална партия, консервативна партия, Александър III Романов.


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10280
 Симеон Симеонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/