Русия, Европа и българското Съединение: „изненадите” в нова ретроспектива.


Симеонов, Симеон (2013) Русия, Европа и българското Съединение: „изненадите” в нова ретроспектива. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. 6. Научна конференция, 28 октомври 2011 г. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 297-310. [Електронен ресурс 1 оптичен диск (CD-ROM)] ISBN 978-954-524-930-3 COBISS.BG-ID 1265734372


 Авторът анализира руската политика в навечерието и по време на Съединението от 1885 г. през призмата на т. нар. "изненади", като доказва наличието на догатки за реална намеса на петербургското правителство в коментираните събития с цел защитата на свои цели.
  Статия
 Русия, Англия, Германия, Австро-Унгария, Александър Батенберг.


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10279
 Симеон Симеонов

1. Танкова, В. М. Палангурски. Между матрицата и дискурса: Българската историография за Съединението. – В: Съединението на България от 1885 г. – 130 години по-късно. (Сб. Доклади от Нац. Научна конференция, проведена на 25 и 26 юни 2015 г.). Годишник на РИМ – Пловдив, книга десета, 2015 г., с. 26. ISSN 1313-8960, COBISS.BG-ID 1244538084

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/