САЩ, 1865: Робството е мъртво! Да живее робството! (още за отношението „господар - роб” в модерната култура на Запада).


Симеонов, Симеон (2016) САЩ, 1865: Робството е мъртво! Да живее робството! (още за отношението „господар - роб” в модерната култура на Запада). - Мултикултурният човек : Сборник в чест на проф. дин Камен Гаренов (отец Петър Гарена). Т. 1. – София : Гутенберг, 2016, с. 214-237. ISBN 978-619-176-079-4 COBISS.BG-ID 1554435284


 В изследването се разработва проблемът за отношението “господар-роб” в Ново време. Като анализира идеологията на робовладението в САЩ, авторът предлага аргументи за приемствеността на “господарското начало” и в условията на либерално-демократичния Запад.
  Студия
 робовладение, традиция, консерватизъм, либерализъм, пазар, средна класа, Адам Смит, Джон Лок, Томас Хобс, Макс Вебер.


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10276
 Симеон Симеонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/