Голямата война или как господин Нобел взриви господин Ван Гог (историко-културологичен поглед по Ницше).


Симеонов, Симеон (2016) Голямата война или как господин Нобел взриви господин Ван Гог (историко-културологичен поглед по Ницше). Сто години от началото на Първата световна война : Сборник доклади от юбилейната кръгла маса, 27 ноември 2014 / Съст. и ред. Силвия Александрова. – В. Търново, Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2016, с. 71-97. [Електронен ресурс 1 оптичен диск (CD-ROM)] ISBN 978-619-208-053-2 COBISS.BG-ID 1279832804


 Платон отбелязва, че „държавите са като хората - те израстват от човешките нрави”, а „моралът за индивида означава идеология за държавата”. През прочита на Ницше (и не само, разбира се), авторът синтезира в исторически план и обобщава особеностите, характеризиращи „човешките нрави” на Стария континент през късното Ново време. Целта на изследването е да потърси в ценностния срив на епохата причините за Първата световна война.
  Студия
 християнство, Църква, Фридрих Ницше, Имануел Кант, Барух Спиноза, Джон Лок, калвинизъм, идеологии, морал, разум, прагматизъм, човешка природа.


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10275
 Симеон Симеонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/