Европа и българската перспектива в Ново време.


Симеонов, Симеон (2012) Европа и българската перспектива в Ново време. В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012. – 205 с. ISBN 978-954-524-833-7 COBISS.BG-ID 1245520868


 Разработва проблемни тези, свързани с новата българска история: освободителните борби и Освобождението от османска власт, Съединението, Македонския въпрос и войните за национално обединение.
  Монография
 Виктор Юго, италианска дипломация, Александър Батенберг, Стефан Стамболов, Димо Кьорчев, Ото фон Бисмарк, Александър III Романов, Георги Вълкович, Константин Стоилов, Григор Начович.


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10274
 Симеон Симеонов

1. Танкова, В. М. Палангурски. Между матрицата и дискурса: Българската историография за Съединението. – В: Съединението на България от 1885 г. – 130 години по-късно. (Сб. Доклади от Нац. Научна конференция, проведена на 25 и 26 юни 2015 г.). Годишник на РИМ – Пловдив, книга десета, 2015 г., с. 26. ISSN 1313-8960, COBISS.BG-ID 1244538084

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/