Италия и българската криза 1885 – 1888.


Симеонов, Симеон (2008) Италия и българската криза 1885 – 1888. В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2008. – 258 с. ISBN 978-954-524-626-5 COBISS.BG-ID 1228201188


 Представя политиката на Италия в годините та т. нар. "българска криза" в европейските отношения, касаещи събития от новата българска история: Съединението от 1885 г и идването на княз Фердинанд Сакскобургготски на престола в София.
  Монография
 Франческо Криспи, Агостино Депретис, Ото фон Бисмарк, Стефан Стамболов, Фердинанд Сакскобургготски, граф Николис ди Робилант.


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  10273
 Симеон Симеонов

2. Танкова, В. М. Палангурски. Между матрицата и дискурса: Българската историография за Съединението. – В: Съединението на България от 1885 г. – 130 години по-късно. (Сб. Доклади от Нац. Научна конференция, проведена на 25 и 26 юни 2015 г.). Годишник на РИМ – Пловдив, книга десета, 2015 г., с. 26. ISSN 1313-8960 COBISS.BG-ID 1244538084

1. Спиридонов, В. Съединението на България във външнополитическата стратегия на Ото фон Бисмарк. - В: Дриновський збiрник. Т. 1. Харкiв-Софiя: Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2007, с. 130. ISBN 978-954-322-186-8 COBISS.BG-ID 1231340260

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/