Ролята на Старопланинската област във военните кампании през Средновековието. Опит за критичен количествен анализ. – В: Известия на Регионален исторически музей, Габрово. Т. II. Велико Търново: "Фабер", 2014, с. 78-90. ISSN 2367-783X. COBISS.BG-ID 1272268516


Иванов, Ивелин (2014) Ролята на Старопланинската област във военните кампании през Средновековието. Опит за критичен количествен анализ. – В: Известия на Регионален исторически музей, Габрово. Т. II. Велико Търново: "Фабер", 2014, с. 78-90. ISSN 2367-783X. COBISS.BG-ID 1272268516 Велико Търново


 Статията разглежда проблема за значението на Балкана като военна преграда и като поле на военни действия в средновековната българска история. Цитирайки мнението на известния медиевист Петър Мутафчиев, според който Стара планина и други планински масиви имали решаваща военна роля в оцеляването и разширяването на средновековната българска държава, авторът прилага количествен анализ в търсене на обективната истина за ролята на планините в средновековната ни история. Анализът е осъществен на база от 199 военни кампании, сражения и обсади във войните на българите с южни съседи и противници като Византия, Латинската империя, Епир, Никея и Османската държава в периода VII-XIVв. Статията представя резултатите от количествения анализ на основни показатели като кампании, обсади и сражения в Старопланинската област, процент на същите в източната, централната и западната част на тази планинска географска зона, съотношението между успешните и неуспешни пресичания на Балкана от вражески армии и др. В заключение авторът достига до извода, че Старопланинската географска област заема важно, но не и първостепенно място във военните конфликти на средновековна България.
  Статия
 географски детерминизъм, количествен анализ, военна история, Старопланински масив, средни векове
 Издадено
  10272
 Ивелин Иванов

1. Kiril Marinow. Across Haimos: Inconveniences and Dangers in Crossing the Mountains of Bulgaria in the Middle Ages. – VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences. Volume 1, Issue 1, 2018, рр. 11-24. ISSN: 2603-3283 (Online) ISSN: 2603-3070 (Print). COBISS.BG-ID - 1284596452 Цит. с. 12, 22.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/