Училищното географско образование във Федерация Босна и Херцеговина.


Драганова-Стойкова, Тамара (2016) Училищното географско образование във Федерация Босна и Херцеговина. Перспективи - Международен научен журнал, 2016, бр. 2 (8), с. 72-80. Print ISSN 2367-7708


 Статията представя ситуационен анализ на сравнителното училищно географско образование във Федерация Босна и Херцеговина. Обучението по география в основното и гимназиалното образование е характеризирано по учебни програми и друга нормативна документация. Представено е мястото, структурата и съдържанието на географското образование в задължителната подготовка.
  Доклад
 училищно географско образование, учебни програми, ситуационен анализ, сравнителен анализ, учебно съдържание, задължителна подготовка


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  10271
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/