Варианти на годишно тематично разпределение при изучаване на „География на страните” в Р България и Р Хърватия.


Драганова-Стойкова, Тамара (2015) Варианти на годишно тематично разпределение при изучаване на „География на страните” в Р България и Р Хърватия. Сб. от Годишна университетска научна конференция, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 16-17 юли 2015 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2015, т. 3, с. 161-170. ISSN 1314-1937


 В статията са представени вариантите на разпределение на годишните теми в обучението по „География на страните” в Република България и Република Хърватска. Вариантите на годишно тематично разпределение се основават на учебните планове, учебните програми и педагогическия опит на учители с дългогодишен работа в училище.
  Статия
 годишно тематично разпределение, училищно географско образование, учебни програми, регионална география, педагогически опит, България, Хърватия, география на страните


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  10270
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/