Географското образование в Република Хърватия.


Драганова-Стойкова, Тамара (2015) Географското образование в Република Хърватия. Сб. от Годишна университетска научна конференция, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 16-17 юли 2015 г. Ред. И. Георгиева. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2015, т. 3, с. 147-160. ISSN 1314-1937


 Статията представя ситуационен анализ на съвременното училищно географско образование в Република Хърватия. Географското образование е анализирано по учебни планове, учебни програми и други нормативни документи. Разкрито, синтезирано и оценено е мястото, структурата и съдържанието на обучението по география в задължителната подготовка в училище.
  Статия
 географско образование, учебен план, учебна програма, образователни закони, ситуационен анализ, контент-анализ, структура, учебно съдържание, задължителна подготовка


Природни науки, математика и информатика Науки за земята
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Природни науки, математика и информатика
Хуманитарни науки

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  10269
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/