2007 – международна година на слънцето.


Драганова-Стойкова, Тамара (2010) 2007 – международна година на слънцето. - В: Юбилеен сборник 130 години Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Издателство „Абагар”, 2010, с. 157-158. ISBN 978-954-427-885-4


 Докладът разкрива резултатите от училищен проект за възобновимите енергийни източници. Представени са отличените и наградени ученици и техните произведения – рисунки и фотографии в националния конкурс „Ние и слънцето”.
  Доклад
 гражданско образование, ВЕИ, слънчева енергия


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Изобразително изкуство
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Физически науки
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Humanities Fine Arts and Visual Arts
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Physical Sciences
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  10267
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/